Nieuws

Maatregelen in bossen doen meer kwaad dan goed – 31 mei 2022

De Bossenstrategie van de Rijksoverheid beoogt het “revitaliseren en klimaat-robuust maken” van de bossen in Nederland. Dit zijn containerbegrippen waar niemand tegen kan zijn.

De belangrijkste maatschappelijke bosfuncties, zoals recreatie/volksgezondheid, biodiversiteit/natuurlijkheid, en CO2-binding, zijn er echter niet mee gebaat.

Lees verder …


Onthutsende analyse van het bosbeheer in Son en Breugel – 12 januari 2022

Op verzoek van bezorgde burgers uit Son en Breugel analyseerden Jaap Kuper en Eef Arnolds het huidige bosbeheerplan voor de gemeentebossen van Son en Breugel en plaatsten daar het beheermodel volgens natuurvolgend bosbeheer naast.

De verschillen zijn heel groot, zowel ecologisch, esthetisch als financieel.

Hun analyse lees je hier.


Bossenstrategie in de Tweede Kamer – 4 oktober 2021

De Tweede Kamer behandelt binnenkort de “Bossenstrategie”, het nieuwe bosbeleid zoals minister Schouten dat heeft opgesteld.

In de Bossenstrategie wordt gepleit voor kaalkap tot 0,5 hectare. Dat zou goed zijn voor de biodiversiteit. Wageningse wetenschappers hebben klip en klaar aangetoond dat die stelling onjuist is, en dat kaalkap bovendien de bodemvruchtbaarheid verlaagd en veel CO2 die in de bodem is opgeslagen, doet vrijkomen.

Merkwaardig genoeg accepteren de natuurbeschermingsorganisaties in Nederland, zoals Natuurmonumenten en de provinciale landschappen, het standpunt van de minister.

Van diverse kanten worden deze organisaties daar momenteel op aangesproken, zo ook door de Stichting Natuurvolgend Bosbeheer in deze brief.


Uitkapbos is de sleutel tot duurzame multifunctionaliteit – 15 juni 2021

Kaalkap zorgt voor veel maatschappelijke ophef. Dit was voor minister Schouten van LNV een extra prikkel om nieuw bosbeleid te ontwikkelen. Zij legt in de Bossenstrategie prioriteit bij het ontwikkelen van duurzame multifunctionele bossystemen waarin biodiversiteit en klimaatrobuustheid centraal staan. In de Bossenstrategie blijft nadrukkelijk ruimte voor kaalkap en gaat daarmee voorbij aan het feit dat kaalkap ongunstig is voor het bosbedrijf, de bodemvruchtbaarheid, waardevolle biodiversiteit en de klimaataspecten. Bosexploitatie door uitkap daarentegen is goed voor de biodiversiteit, het klimaat, de bezoekers en de portemonnee van de boseigenaar. Lees meer…


Amendement op de Bossenstrategie – 19 januari 2021

In de concept Bossenstrategie van de Rijksoverheid staan maar liefst 21 onjuistheden en 33 misleidende teksten. Zo gek is het dus niet dat de geformuleerde ambities niet zullen worden gerealiseerd met de uitvoering van het aangedragen pakket aan maatregelen die het bos de komende klimaatverandering door moet loodsen. Lees meer…


Provinciale Staten van Gelderland en de Gedeputeerde – 16 januari 2021

Het bosbeleid van de Provincie Gelderland is op de goede weg. Maar er blijven sluipende bedreigingen. Lees hier de brief.


Hoe bomenkap in Nederland tot miljoenenverlies leidt – 14 december 2020

Er heerst volgens landbouwminister Schouten ‘maatschappelijke onrust’ over de manier waarop terreinbeheerders bomen kappen. Twee concurrerende teams van experts moesten het conflict oplossen. Maar de conclusies lopen uiteen, ook financieel.

In het kort:

Minister Schouten neemt kap van halve hectares bos tegelijk als ‘uitgangspunt’ voor het bosbeleid.

Kritische experts rapporteren dit weekend dat de kaalkap jaarlijks tientallen miljoenen euro’s verspilt.

Verschil tussen kaalkap en selectieve houtoogst is het verschil tussen verlies of winst op het bos.

Lees hier het hele artikel in FD.online of lees het artikel als pdf. Download hier pagina 1 en pagina 2.


Bosbeleid in de ‘houtgreep’ – 7 juli 2020

De grote maatschappelijke ophef over de sterk toenemende kaalkap in bossen vormt de aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuwe nationale Bossenstrategie. Je zou verwachten dat die de onvrede wegneemt. Niet dus, concludeert Jaap Kuper na lezing van het voorstel. Bosbeheer wordt juist weer versimpeld tot akkerbouw met bomen. De ambities voor biodiversiteitsherstel, CO2-opslag en klimaatrobuustheid zijn verder weg dan ooit. Lees hier het opiniestuk in Nieuwe Veluwe.


Nieuwe Bossenstrategie naar de Tweede Kamer gestuurd – 16 februari 2020

Het kaalkappen van bossen in Nederland zorgde in 2019 voor veel maatschappelijke ophef. Dat leidde tot vragen in het parlement. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid reageerde daarop door toe te zeggen dat zij een nieuwe bossenstrategie zou opstellen.

Door de bos- en natuursector, maar evengoed door recreanten en bosliefhebbers is reikhalzend uitgekeken naar het moment van verschijnen van die nieuwe bossenstrategie.

Nu is het zover. Op 3 februari stuurde de minister dit beleidsdocument, vergezeld van een brief, naar de Tweede Kamer.

Maar wat staat er in? Gaat het de minister lukken de oorzaken van de maatschappelijke onrust weg te nemen? Komt de minister met bosbeleid dat rekening houdt met de voortgaande biodiversiteits- en stikstofcrisis? Hoe zal worden ingegaan op de klimaatsverandering?

In het commentaar op brief en bossenstrategie wordt dat duidelijk gemaakt. Download hier ons commentaar op de Kamerbrief en de Bossenstrategie.


In gesprek met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten over bomenkap – 3 juni 2019

Op initiatief van de Partij voor de Dieren ging de Tweede Kamer maandag 3 juni in gesprek met experts en organisaties over de bomenkap in Nederland. Aanleiding is de toenemende kritiek op de huidige vorm van bosbeheer en houtoogst in de Nederlandse bossen door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Veel critici zijn van mening dat bomenkap grote impact op het klimaat heeft, meer nog dan de stook van steenkool, en dat de grootschalige houtkap negatief uitpakt voor de biodiversiteit.

Het gesprek vond plaats onder leiding van Marianne Thieme. Aan het woord komen:

☞ Harrie Hekhuis, Staatsbosbeheer

☞ Frits van Beusekom, oud-directeur bij Staatsbosbeheer

☞ Bjorn van den Boom, Natuurmonumenten

☞ Jaap Kuper, consultant natuurvolgend bosbeheer

☞ Prof. dr. Martijn Katan, emeritus hoogleraar VU en eerste auteur KNAW visiedocument Biomassa