Over de Stichting

In 2018 hebben we de Stichting Natuurvolgend Bosbeheer opgericht, omdat het met het bos in Nederland de verkeerde kant op dreigt te gaan.

Tot 15 jaar geleden beheerden vrijwel álle eigenaren hun Nederlands bos volgens de principes van Natuurvolgend Bosbeheer. Sindsdien zijn door de economische crisis een aanzienlijk aantal bosbeheerders teruggevallen op ouderwets kaalkapbeheer. Hierbij worden alle bomen, oud en jong, tegelijk gekapt en wordt de bodem met machines bewerkt. De bedoeling hiervan is om een nieuwe generatie bos op gang te helpen, maar de gevolgen zijn juist desastreus zowel voor de koolstofvastlegging als ook voor de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van het bos. Terwijl de veronderstelling dat het tot betere bedrijfsresultaten zou leiden een misvatting is.

Alle redenen om er mee te stoppen en te kiezen voor beheer dat leidt tot duurzaamheid in de volle breedte van houtopbrengst tot biodiversiteit. Dat dit niet of nauwelijks gebeurt, komt omdat de gevolgen pas de volgende decennia pas zichtbaar.

Om dit proces zo snel mogelijk te stoppen is Stichting Natuurvolgend Bosbeheer opgericht.

Doelstelling

  1. Het bevorderen van het toepassen van bosbeheersystemen waarin flora, fauna en bodem optimaal tot hun recht komen.
  2. Het betrekken van de samenleving bij deze bossystemen te noemen Natuurvolgend Bosbeheer.

Missie

De missie van Natuurvolgend Bosbeheer is om er zorg voor te dragen dat 100% van de Nederlandse multifunctionele bossen, beheerd gaat worden volgens de uitgangspunten van Natuurvolgend Bosbeheer

Multifunctionele bossen verenigen in zich de waarden: biodiversiteit, bodembescherming, natuur, recreatie/beleving, CO2-vastlegging en houtproductie. Deze waarden zijn alleen te borgen voor de toekomst indien de bossen beheerd worden met respect voor al deze waarden.

Werkwijze op hoofdlijnen

Natuurvolgend Bosbeheer wil haar doelen bereiken door middel van het versterken van kennis over duurzaam bosbeheer en het vullen van de lacunes in deze kennis en hierbij alle partijen zo optimaal mogelijk te betrekken. De kennis over Natuurvolgend Bosbeheer moet weer tussen de oren komen van de mensen die besluiten nemen over bosbeheer nu en in de toekomst. Dat zijn de terreinbeheerders, de beleidsbepalers in de provincies en landelijk en dat is het onderwijs.

Belangrijke activiteiten hierbij zijn:

  • bewust maken van de terreinbeherende organisaties en -individuen van de voordelen van Natuurvolgend Bosbeheer ten opzichte van het vlaktekap-bosbeheer;
  • bewust maken van de terreinbeherende organisaties en -individuen van de nadelen van het vlaktekap-bosbeheer ten opzicht van Natuurvolgend Bosbeheer;
  • zorgen voor een professionalisering van de provincies t.a.v. de beoordeling van bosbeheerplannen en het opstellen en handhaven van hun bosbeleidsplannen;
  • het ondersteunen van de Rijksoverheid bij het herijken van het Nationaal Bosbeleid op een zodanige wijze dat Natuurvolgend Bosbeheer weer wordt opgenomen als leidend principe;
  • het opnemen van Natuurvolgend Bosbeheer in de curriculum van de opleidingen gericht op bosbeheer;
  • het faciliteren van onderzoek op het gebied van Natuurvolgend Bosbeheer, wildbeheer etc.;
  • het beïnvloeden van de publieke opinie, o.a. door het informeren van bosgebruikers;
  • het uitdragen van de kennis en ervaring van Natuurvolgend Bosbeheer in woord en geschrift o.a. via onderwijs, digitale en sociale media, lezingen, excursies etc..

Prioriteiten hierbinnen worden bepaald door de actualiteiten op het gebied van bosbeleid, klimaatbeleid en biodiversiteit.

We kunnen dit niet alleen, dus werken we zoveel mogelijk samen met organisaties die uiteindelijk hetzelfde doel nastreven, maar bijvoorbeeld alleen maar een deel, zoals Urgenda voor Klimaatverandering, of dit via andere wegen, bijvoorbeeld de juridische weg, voor elkaar willen krijgen.

Organisatie

We hebben een netwerk van mensen die ons steunen. De activiteiten worden aangestuurd door het bestuur van deskundigen en betrokkenen. Deze zijn onbezoldigd en zetten zich in hun vrije tijd in voor een duurzame toekomst voor de bossen in Nederland.

Bestuur

Ir. Jaap Bos, voorzitter                           
Ing. Sjaak de Ligt, penningmeester
Dr. Ir. Jaap Kuper, secretaris
Mr. Johan Jorritsma, algemeen lid

Raad van Advies

Het bestuur wordt terzijde gestaan door een Raad van Advies. Eenmaal per jaar komen bestuur en Raad van Advies bijeen.

In de Raad van Advies hebben zitting deskundigen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van Bos(beheer), Natuur, Bodem, Landschap, Biodiversiteit en openbaar bestuur en daarin ook actieve netwerken bezitten.

Prof. Dr. Rudy Rabbinge, voorzitter, (duurzame ontwikkeling)
Prof. Dr. Wietse de Boer (microbiële bodemecologie)
Prof. Dr. Guus J. Borger (historische geografie)
Drs. Kees de Ruiter (natuurontwikkeling, publieksvoorlichting)
Prof. Ir. Dirk Sijmons (landschapsarchitectuur)
Mevrouw Marja van der Tas (openbaar bestuur, milieu effect rapportage)

Postadres: Tondensestraat 7, 6975AB Tonden

KvK-nummer: 71243577

RSIN: 858634934

De Stichting Natuurvolgend Bosbeheer heeft ANBI-status

Bankrekeningnummer: NL82 TRIO 0379 5450 12

Contactmail: info@natuurvolgendbosbeheer.nl